10. Vyacheslav Voronin – 2.40m

9. Charles Austin – 2.40m

8. Sorin Matei – 2.40m

7. Rudolf Povarnitsyn – 2.40m

6. Ivan Sergeyevich Ukhov – 2.41m

5. Igor Vasilyevich Paklin – 2.41m

4. Bohdan Viktorovych Bondarenko – 2.42m

3. Patrik Sjober – 2.42m

2. Mutaz Essa Barshim  – 2.43m

1. Javier Sotomayor Sanabria – 2.45m